Csodaház Fejlesztő Központ

+36 20 533 39 79

Favi Csodaház icon-01

Logopédia

Logopédia

Beszédindítás

A terápia a beszédkedv növelését és a beszéd beindulását célozza meg. A foglalkozások – melynek során a gyermek van a középpontban – játékos környezetben, légkörben folynak, és teljes mértékben igazodnak a gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni szükségleteihez. A terápia során a komplexitás elvét követve a beszéd és nyelv mellett az egyéb területek is fejlesztésre kerülnek, mint a mozgás, a gondolkodás, a figyelem, az emlékezet.

Kezdeti feladat a beszéd indítása, és az ehhez szükséges készségek kialakítása: a beszédszervek tornája, a megfelelő légzéstechnika alakítása, hangutánzások, hangfelismerések, hangadás stb.

A beszédindítás után szókincsbővítés, majd általános – mindenre kiterjedő – fejlesztés történik: hallási figyelem, nagymozgás, finommanipuláció, téri orientáció, gondolkodás-emlékezet fejlesztése. A beszédfejlődés menetét követve a nyelv grammatikai szerveződése, alaki rendezése, a beszédészlelés és megértés területe is fejlesztésre kerül.

A terápia egyéni formában történik.

Artikulációs (pösze) terápia

Az artikulációs terápia célja a hangcserék, hangkihagyások, torzítások javítása annak érdekében, hogy a gyermek képes legyen a hangok szabályos kiejtésére, valamint, hogy végül a spontán beszédbe is beépüljenek a helyesen kiejtett hangok.

A terápia folyamán megerősítjük az beszédhez szükséges izomzatot, illetve tudatosítjuk az egyes hangok helyes képzését, megtanítjuk annak módját. Így az előkészítő szakaszban kialakításra kerülnek az adott hang kiejtéséhez szükséges képességek (motoros fejlesztés), majd a hang izolált kiejtését gyakoroljuk. Ezután következik a hang rögzítése, amely hangkapcsolatban (szótagok) való ejtést jelenti. Az automatizálásra akkor kerül sor, ha biztosan rögzült a kialakítani kívánt hang: ekkor jelentéssel bíró egységekbe: szavakba, majd mondatokba, szövegekbe illesztjük. A cél, hogy a gyermek a hétköznapokban, odafigyelés nélkül is használja az adott hangot.

Beszédészlelés, beszédértés

A beszédészlelés fejlesztési területei: szóismétlés, hangsorismétlés, szógyűjtések, főfogalom alárendezés, fonológiai tudatosság, szólánc, hangtalálás, hangkeresés, hangidőtartamok, zöngés-zöngétlen, differenciálás, szótagolás, hangokból szóalkotás.

A beszédértés keretén belül a szóértés, mondatértés és szövegértés fejlesztése történik.

A fejlesztő foglalkozásokon elvégzett gyakorlatok mellett a szülőknek is javasolt az otthoni játékos feladatok gyakorlása. Tehát a család is aktívan, játékosan befolyásolhatja a jó ütemű fejlődést. Fontos, hogy napi rendszerességgel, rövid ideig, de sokszor gyakoroljanak.

Komplex nyelvi fejlesztés

Átfogó, több területet érintő foglalkozás.

A komplex nyelvi foglalkozások alkalmával a különböző nyelvi szinteket erősítjük, a beszéd értő és kifejező oldalát is fejlesztjük. Ez egy igen összetett és sokszínű terápia, melynek során a javítjuk a fonológiai tudatosságot, a beszédészlelést- és megértést, a szókincset, a kifejezőkészséget, a megfigyelőkészséget, a koncentrációt, figyelmet stb. 

A nyelvi területek megfelelő szintű fejlettsége elengedhetetlen a sikeres iskolakezdéshez, így a terápiát főként nagycsoportos óvodásoknak és 1-2. osztályos kisiskolásoknak ajánlom.

Nyelvlökéses nyelés

A nyelvlökéses nyelés terápiájában a szájkörüli, és szájtéren belüli izomzat „edzése”, a helyes nyugalmi- és beszédlégzés kialakítása, a beszédhangok képzésének a normához igazodó módosítás, ezek kísérése történik. A „kísérés” azért hangsúlyos, mert a terápia sikeres kimeneteléhez a gyermek és a szülők motiváltságának, és a betanított mozgások és gyakorlatok rendszeres (mindennapos) otthoni gyakorlásának ugyanakkora jelentősége van, mint a logopédus munkájának.

Beszédtechnika

A beszédtechnikai tréning során a légzés, levegőbeosztás, hangadás, artikuláció, a beszéd kifejezőereje, (beszédtempó, beszéddallam, beszédritmus), a kiállás tudatosítása, optimalizálása történik célzott gyakorlatokban, felolvasásban, félspontán és spontán beszédben.

A foglalkozások során tehát olyan alapelemek, technikák elsajátítására van lehetőség, amelyek biztosítják az előadás kellemes élményét.

Finommotorika, grafomotorika

A finommotorika testünk apróbb testrészeinek a finom, koordinált mozgása. Főleg az ujjak, a szemek és a száj finom koordinált mozgását jelenti. Fejlesztése nagyon fontos a gyermekek mozgásfejlődése szempontjából, mivel ezekből az egyszerűbb mozgásokból épül fel minden (későbbi) összetett mozgásforma, s ez az alapja az írás megtanulásának is.

A finommotorika fejlesztése játékos feladatokkal történik a következő területeken: az írástanuláshoz szükséges grafomotoros készség; szem-kéz koordináció kialakítása, automatizálása (tájékozódás a könyvekben, olvasástanuláshoz szükséges); független ujjmozgások kialakítása; dominancia (oldaliság, kezesség) kialakítása, a megválasztott oldal megerősítése.